วันที่เผยแพร่ คำสั่งที่ เรื่อง
18/9/2562 40/2562 แต่งตั้งข้าราชการฯ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  19-21 มีนาคม 2562
18/9/2562 39/2562 แต่งตั้งข้าราชการฯ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  11-13 มีนาคม 2562
14/3/2562 38/2562 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาดูงาน
14/3/2562 37/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการติดสินรายการประกวดสื่อและ-นวัตกรรมฯ ปีการศึกษา 2561
14/3/2562 36/2562 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรดูแลอาคารสถานที่ เดือน เมษายน - มิถุนายน -2562
14/3/2562 35/2562  แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
4/3/2562 31/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
4/3/2562 30/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิบงปฏิบัติการจัดทำแผน-25621
 3/1/2562  166/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนแกนนำ-TO-BE-NUMBER-ONE
3/1/2562   103/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เพื่อใจ-TO-BE-NUMBER-ONE
3/1/2562 81/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการTO-BE-NUMBER-ONE
28/2/2561 29/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำนินงานจัดพิธีมอบประกาศยียบัตรนักเรียนปีการศึกษา2561
27/2/2562 28/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและการค่ายพุทธบุตร-2562
20/2/2562 27/2562 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาราชการแทนฯ-ก.พ.62
13/2/2562 26/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์
13/2/2562 25/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการฯรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2562
12/2/2562 24/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค-2-2561
12/2/2562 23/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดข้อสอบกลาง-ม1-ม.2-ปีการศึกษา-2561
11/2/2562 22/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ-ปีการศึกษา 2561
7/2/2562 20/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา-เพื่อการประกันคุณภาพ-ปี-2561-(ฉบับแก้ไข)
7/2/2562 18/2562 เรื่องยกเลิกคำสั่งที่-16-2562
7/2/2562 21/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนคาร์บอนต่ำ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน
6/2/2562 19/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจและพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน-2562
6/2/2562 17/2562 แต่งตั้งคณะทำงานตามแผนป้องก้นและระงับอัคคีภัย
5/2/2562 16/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา-2561
30/1/2562 14/2562 แต่งต่้ังคณะกรรมการชุดใหม่-คณะกรรมการสำนักงานผู้อำนวยการฯ
24/1/2562 13/2562 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งโรงเรียนที่-87/2561
 24/1/2562 12/2562  แต่งตั้งคณะครูให้ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2 -2561 หมายเหตุใช้คู่กับตารางสอนฯ
23/1/2562 11/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 -2562
23/1/2562 10/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน-โรงเรียนราชนันทาจารย์-สามเสนวิทยาลัย 2-2562
23/1/2562 9/2562 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาราชการแทนฯ
21/1/2562 7/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ PISA ม.1-3 
14/1/2562 5/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบูรณาการ-วันครอบครัวสามเสน2 ปีการศึกษา 2561
11/1/2562 4/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Open house ปีการศึกษา 2561
10/1/2562 3/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ Pre-ONET ม.3 ปีการศึกษา 2561
10/1/2562 308/2561 แก้ไขคำสั่ง308/2561 -ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรดูแลอาคารสถานที่-ม.ค. - มี.ค. 62
7/1/2561 1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการติวเข้มO-NET ม.3และม.6 ปีการศึกษา 2561